Vedtægter

VEDTÆGTER


VEDTÆGTER for RØDEKRO IDRÆTSFORENINGS BADMINTONAFFDELING


 

§ 1


Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er RØDEKRO IDRÆTSFORENINGS Badmintonafdeling.

Dens hjemsted er Rødekro kommune.


§ 2


Specialafdelingens formål

Specialafdelingens formål: At samle medlemmer til opøvelse i samt samle interesserede om denne idræt.


§ 3


Tilhørsforhold

Specialafdelingen er en afdeling under Rødekro Idrætsforening. Specialafdelingens vedtægter må ikke være i modstrid med hovedforeningens vedtægter. Hvor intet andet er nævnt, er Rødekro Idrætsforenings vedtægter gældende for afdelingen.§ 4


Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af DBF og DGI§ 5


Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.

Optagelse af umyndige medlemmer af specialafdelingen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.


 

§ 6


Kontingent

Specialafdelingens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


§ 7


Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til specialafdelingens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. januar eller 1. juli, og at det pågældende medlem senest den 1. januar henholdsvis 1. juli har betalt sit kontingent til specialafdelingen.


Såfremt særlige forhold giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at samtlige de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.


Såfremt bestyrelsen træffer afgørelsen om eksklusion, skal hovedbestyrelsen straks orienteres herom. Bestyrelsens afgørelse kan ankes til hovedbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i henhold til Rødekro Idrætsforenings vedtægters § 6.


Er et medlem i kontingentrestance kan bestyrelsen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan deltage i specialafdelingens aktiviteter. Såfremt bestyrelsen træffer afgørelse om udelukkelse, skal hovedforeningens bestyrelse straks orienteres herom. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af specialafdelingen, før vedkommende har betalt sin gæld til specialafdelingen.


Har et medlem været i kontingentrestance i mere end et år, skal bestyrelsen indstille til hovedbestyrelsen, at medlemmet ekskluderes, jævnfør § 6 i vedtægterne for Rødekro Idrætsforening.

 


§ 8


Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale ugepresse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre eller værge for medlemmer, på14 år eller derunder. Medlemskabet skal være indgået senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og medlemmet må ikke være i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og intet medlem kan oppebære mere end én stemme.


§ 9


Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


 

1.      Valg af dirigent


2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.


3.      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.


4.      Forelæggelse af budget.


5.      Fastlæggelse af kontingent.


6.      Behandling af evt. indkomne forslag.


7.      Valg af bestyrelse.


8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.


9.      Valg af udvalg.


10.    Eventuelt.§ 10


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 eller 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.


 Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelsen i § 8. § 11


Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog §§ 16 og 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.


 eneralforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.


 Protokollen underskrives af dirigenten.


 Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes på samme generalforsamling.§ 12


Valg af bestyrelse

Specialafdelingen ledes af en valgt bestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer.

Valgbar er enhver, der har stemmeret i henhold til § 8. Valgperioden er 2 år.

Efter ulige årstal afgår henholdsvis 2, 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv. Suppleanten er på valg ved førstkommende generalforsamling.§ 13


Konstituering

Specialafdelingens bestyrelse konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen udpeger for 1 år ad gangen af sin midte et bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant for denne til hovedbestyrelsen for Rødekro Idrætsforening.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.§ 14


Regnskab

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse samt tilsendes kassereren for hovedafdelingen.§ 15


Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet samt påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16


Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af specialafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling antal afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.§ 17


Opløsning af specialafdelingen

Indstilling til hovedbestyrelsen om specialafdelingens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af specialafdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Specialafdelingens formue, herunder fast ejendom og løsøre, tilfalder Rødekro Idrætsforening ved specialafdelingens opløsning..


                    __________________________________________________________                     


 Vedtaget med foranstående indhold på den ordinære generalforsamling den 20. februar 1997.